Zasób 1

REGULAMIN VOUCHERÓW UNISKIN

REGULAMIN VOUCHERÓW UNISKIN
Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz ogólne warunki wydawania i realizacji Vouchera. Voucher można realizować w oparciu o Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
Wydawca – Procenter Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 25 lu4, 01-105 Warszawa KRS: 0000885595, NIP: 5272951195, REGON: 388325690 -mail: recepcja@uniskin.pl numer telefonu: 880622880;
Klinika Uniskin – miejsce świadczenia Usług oraz detaliczny punkt sprzedaży Produktów;
Voucher Uniskin lub Voucher – bon towarowy na okaziciela w formie papierowej, karty – wizytówki lub w formie kodu przesłanego w formie elektronicznej, wydany przez Wydawcę, dostępny do nabycia w Klinice Uniskin oraz w Sklepie Internetowym, uprawniający do dokonywania płatności za wybraną Usługę. Każdy Voucher posiada wartość nominalną brutto oraz określoną datę ważności;
Sklep Internetowy – prowadzona przez Wydawcę strona internetowa, dostępna pod adresem www.uniskin.pl, na której oferowane są do nabycia Produkty i Usługi;
Nabywca – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, która dokonuje zakupu Vouchera Uniskin;
Posiadacz – każdorazowy posiadacz Vouchera Uniskin;
Produkt – Voucher Uniskin lub rzecz ruchoma, dostępna do nabycia w Klinice Uniskin lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Usługa – usługa dostępna do nabycia w Klinice Uniskin lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE VOUCHERA UNISKIN

Voucher Uniskin jest dokumentem uprawniającym do pełnej lub częściowej zapłaty za Usługę realizowaną w Klinice Uniskin. Voucher nie może być wykorzystany do zapłaty za Produkt oraz jako forma płatności za Usługi objęte promocją lub których wartość została zmniejszona w innej formie.
Voucher Uniskin ważny jest przez 12 miesięcy liczonych od dnia jego wydania. 
Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera Uniskin lub utraty jego ważności.
Za Posiadacza Vouchera Uniskin uznaje się osobę fizyczną wskazaną przez Nabywcę, posługującą się nim w procesie zakupu Usług/i.
Voucher Uniskin nie podlega wymianie w całości ani w części na gotówkę ani na inny Voucher.
§ 3. WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKUPU VOUCHERA UNISKIN

Nabywca może dokonać zakupu Vouchera Uniskin:
za pośrednictwem Sklepu Internetowego – w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Uniskin.pl, dostępnym pod adresem www.uniskin.pl
osobiście, w Klinice Uniskin.
Zakup Vouchera Uniskin jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego Uniskin.pl, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

§ 4. WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI VOUCHERA UNISKIN

Nabywca jest obowiązany poinformować Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera Uniskin, o których mowa w niniejszym paragrafie.
Warunkiem skorzystania z Vouchera Uniskin jest skontaktowanie się z Kliniką za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w celu umówienia terminu realizacji Usługi. Podstawą do wykonania Usługi przez Klinikę Uniskin jest uprzednie okazanie Vouchera lub podanie kodu.
Zmiana terminu realizacji Usługi możliwa jest najpóźniej 12 godzin przed ustalonym terminem.
W przypadku, gdy cena Usług/i przekracza wartość Vouchera Uniskin, może być on wykorzystany jako zapłata częściowa. Vouchery nie podlegają łączeniu. 
W przypadku, gdy wartość Vouchera Uniskin przekracza cenę Usług/i, pozostałe po zakupie środki (wartość Vouchera pomniejszona o cenę zakupu) mogą zostać wykorzystane do następnej zapłaty za Usługi/ę, na zasadach określonych w ustępach poprzedzających.
Klinika Uniskin może odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
upływu termin jego ważności, określonego w § 2 ust. 2 Regulaminu;
uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie; oraz
zakłóceń dotyczących systemu teleinformatycznego Wydawcy, w stopniu uniemożliwiającym jego realizację.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępna jest w Klinice Uniskin oraz na stronie Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.uniskin.pl
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
Wydawca zastrzega prawo zmiany treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu zostanie każdorazowo udostępniona w Klinice Uniskin oraz na stronie Sklepu Internetowego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.

Umów się na wizytę

lub umów się bezpośrednio

Obserwuj nas na Facebooku i Instagramie

Zasób 1

godziny otwarcia

  • Poniedziałek – Piątek
    09:00 – 21:00
  • Sobota
    09:00 – 15:00

© 2021 Uniskin Clinic | Dev by Digistat.