Zasób 1

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UNISKIN.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UNISKIN.PL

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców – Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym nieodpłatnych usług.


§ 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
Sprzedawca lub Usługodawca – Procenter Sp. Z o.o. ul. Sowińskiego 25 lu 4, 01-105 Warszawa KRS: 0000885595, NIP: 5272951195, REGON: 388325690 mail:recepcja@uniskin.pl numer telefonu: 880622880 będąca jednocześnie właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Usługa Elektroniczna – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Klient lub Usługobiorca – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną – będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowę Sprzedaży;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jest także Konsument – Przedsiębiorca; 
Konsument – Przedsiębiorca – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Operator Płatności – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8 (60-198), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;
Produkt – Voucher Uniskin lub rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z treścią Regulaminu;
Usługa – usługa, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z treścią Regulaminu;
Formularz Zamówienia (Koszyk) – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów i/lub Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą i zawierające zestawienie Produktów i/lub Usług;
Voucher Uniskin – narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), uprawniające posiadacza do nabycia na jego podstawie Usług oferowanych w Sklepie Internetowym. Do każdego kodu przypisana jest określona wartość nominalna brutto oraz data ważności.
Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mail Klienta) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym; 
Termin Dostawy – termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, jak i czas, w którym przewoźnik dostarczy Produkt Klientowi;
Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych informacji o Produktach i Usługach Sklepu Internetowego.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach i Usługach na Stronie Internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.uniskin.pl Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.
Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja jest warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

§ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne posiadające dostęp do Internetu; 
dostęp do poczty elektronicznej;
aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; 
minimalna rozdzielczość ekranu: 320×480 (zalecana); 
aktywna opcja zapisu plików „cookies” oraz obsługi JavaScript. 
W ramach Sklepu Internetowego udostępniane są następujące Usługi Elektroniczne:
Konto Klienta,
Formularz Zamówienia,
Newsletter.
Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieokreślony, gdy Usługobiorca dokonał zakupu Produktu i/lub Usługi lub aktywnie korzysta z Konta Klienta poprzez logowanie się do Sklepu Internetowego. Brak aktywności Usługobiorcy na Koncie Klienta przez okres dłuższy niż 5 lat spowoduje jego automatyczne usunięcie. 
Świadczenie usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu i/lub Usługi do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia wymaga podjęcia przez Klienta dwóch następujących po sobie działań, tj. i) wypełnienia Formularza Zamówienia, a następnie ii) kliknięcia na stronie Sklepu Internetowego przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Późniejsza, samodzielna modyfikacja wprowadzonych danych jest niemożliwa. 
W Formularzu Zamówienia Klient powinien wskazać następujące dane, niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.: imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży obejmujących w szczególności zamawiane Produkty i/lub Usługi oraz ich ilość, miejsce i sposób dostawy Produktów, sposób płatności. 
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, przy czym  ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieokreślony. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newsletter następuje po wskazaniu przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, na które ma być on przesyłany. 
Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyny, wysyłając do Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość.

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Sprzedaż w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, na użytek własny Klientów. Każde Zamówienie, którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono dokonane w celach zarobkowych, będzie uznane za nieważne i niezłożone, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
Przeglądanie oferty Sklepu Internetowego oraz umieszczenie wybranych Produktów i/lub Usług w koszyku nie wymaga założenia Konta Klienta.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. 
Cena Produktu i/lub Usługi w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek. Łączna cena wraz z podatkiem (brutto) Produktów i/lub Usług będących przedmiotem Zamówienia, a także informacja o kosztach dostawy, jest podawana w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia, w tym danych dotyczących Klienta.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą przesłania ww. wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego; oraz
przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

§ 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za wszystkie Produkty i Usługi:
płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze Produktu/ów;
płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora Płatności;
poprzez wykorzystanie Vouchera Uniskin – dostępne jedynie dla Zamówień na Usługi.
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 
W przypadku wyboru przez Klienta płatności za Usługę w ramach korzystania z Vouchera Uniskin, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Voucherów Uniskin, dostępnego pod adresem www.uniskin.pl
W wypadku niedokonania przez Klienta płatności, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego, na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§ 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Koszty dostawy są wskazane na stronie Sklepu Internetowego (w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy) oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
Odbiór osobisty Produktu/ów przez Klienta jest bezpłatny.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
przesyłka pocztowa, w tym pobraniowa;
przesyłka kurierska, w tym pobraniowa;
przesyłka paczkomatowa, w tym pobraniowa;
odbiór osobisty.
5 dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Produktem/ami na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia wskazana jest na stronie Sklepu Internetowego (w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów dostawy).
Dostawa Produktu/ów do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. d powyżej, w ww. terminie Produkt/y zostanie/ą skompletowany/e i będzie/ą oczekiwać na odbiór. Klient jest obowiązany odebrać Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wiadomości, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Brak odbioru Zamówienia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia. 

§ 7. PROCEDURA REKLAMACJI I ZWROTU PRODUKTÓW

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niezgodność Produktu z umową (rękojmia konsumencka).
W przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać naprawy lub wymiany Produktu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, dla którego Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
Klient może żądać naprawy lub wymiany Produktu niezgodnego z umową na Produkt zgodny z umową w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność Produktu.
Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Produktu są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
Produkt jest nadal niezgodny z umową, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ten Produkt do zgodności z umową;
niezgodność Produktu z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny Produktu albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.
Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Produkt na swój koszt.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi konsumenckiej, jeżeli niezgodność Produktu z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dostarczenia Produktu Klientowi.
Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy Sprzedaży Klient może składać w dowolnej formie, w tym: 
pisemnie na adres: UNISKIN Clinic ul. Sowińskiego 25 lu4 01-105 Warszawa; oraz
za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: www.uniskin.pl
Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług Elektronicznych oraz działaniem Sklepu Internetowego. Reklamacja może być złożona i przesłana na adres e-mail wskazany w § 1 lit. a Regulaminu. 
W przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Usługobiorca może wskazać w opisie reklamacji następujące informacje:
dotyczące reklamowanego Produktu, w szczególności jego rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; 
żądania Usługobiorcy; oraz
danych kontaktowych Usługobiorcy.
Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 9 poniżej. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może składać w dowolnej formie, w tym:
pisemnie na adres: UNISKIN Clinic ul. Sowińskiego 25 lu 4, 01-105 Warszawa; oraz
w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 lit. a Regulaminu;
osobiście.
W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient może użyć formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub formularza udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.uniskin.pl
Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia:
objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej Produkty, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymanie oświadczenia.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem tego terminu, na adres wskazany w § 1 lit. a Regulaminu.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży:
w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
dotyczących Usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i przyjął to do wiadomości;
dotyczących Vouchera Uniskin – chyba że został zrealizowany przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie UOKiK dostępnej pod linkiem Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.  
Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej treści Regulaminu, może on rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu.
Zmiany Regulaminu, które nie mają wpływu na prawa i obowiązki Klienta lub Sprzedawcy, mogą być notyfikowane jedynie poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.


ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


Adresat: [nazwa przedsiębiorcy] 

Adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

E-mail kontaktowy: [jeśli jest dostępny]

Fax: [jeśli jest dostępny]


– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o świadczenie następującej usługi (*) 


– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


– Adres konsumenta(-ów)


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Umów się na wizytę

lub umów się bezpośrednio

Obserwuj nas na Facebooku i Instagramie

Zasób 1

godziny otwarcia

  • Poniedziałek – Piątek
    09:00 – 21:00
  • Sobota
    09:00 – 15:00

© 2021 Uniskin Clinic | Dev by Digistat.