Zasób 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE SKLEPU INTERNETOWEGO UNISKIN.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE SKLEPU INTERNETOWEGO UNISKIN.PL

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego uniskin.pl oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookie oraz narzędzi analitycznych.

§ 1. DEFINICJE

Użyte w Polityce pojęcia mają następujące znaczenie:
Administrator – Procenter Sp. Z o.o. ul. Sowińskiego 25 lu 4, 01-105 Warszawa KRS: 0000885595, NIP: 5272951195, REGON: 388325690 e-mail:recepcja@uniskin.pl, numer telefonu: 880622880
Dane Osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, s. 1);
Sklep Internetowy – prowadzona przez Administratora strona internetowa, dostępna pod adresem www.uniskin.pl na której oferowane są do nabycia Produkty i Usługi, w tym Vouchery Uniskin;
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy;
Pliki Cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na stronie w Sklepu Internetowego. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.
Wszelkie słowa lub sformułowania użyte w Polityce wielką literą, a wyraźnie niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.uniskin.pl

§ 2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SKLEPIE INTERNETOWYM

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zawarcie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych oraz podanie Danych Osobowych są dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie ww. umów. 
Obowiązek podania Danych Osobowych może wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, przekazania danych do Operatora Płatności). Brak podania tych danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie ww. obowiązków.
Dane Osobowe Użytkowników, Klientów i Usługobiorców przetwarzane są przez Administratora:
w celu wykonania Umowy Sprzedaży dotyczącej Produktów i Usług, w tym Voucherów Uniskin (dane odbiorców Voucherów są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia i realizacji Vouchera) lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a w szczególności rejestracji Konta Klienta, obsługi Formularza Zamówienia oraz obsługi zapytania przesłanego przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
w celu marketingu bezpośredniego Produktów lub Usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
w celu tworzenia zestawień, statystyk i analizy ruchu na stronie Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
w celu przekazywania treści marketingowych drogą elektroniczną przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) – w przypadku wyrażenia osobnej zgody, do czasu jej cofnięcia;
w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
w celu wyrażenia przez Klienta opinii o Umowie Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku wyrażenia osobnej zgody, do czasu jej cofnięcia.

§ 2. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM


W celu określenia indywidualnych preferencji i przedstawienia adekwatnej oferty Sklepu Internetowego Dane Osobowe podlegają profilowaniu na podstawie zgody na otrzymywanie spersonalizowanego Newsletteru. Profilowanie podlega automatycznej analizie lub prognozie zachowania Użytkownika, np. co do rodzaju Produktów i Usług przeglądanych i dodawanych do koszyka oraz Klienta i Usługobiorcy, np. na podstawie dotychczasowej historii zamówień w Sklepie Internetowym (art. art. 6 ust. 1 lit. RODO a w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 RODO).


§ 3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania, określonych w § 1 Polityki. Dane Osobowe przetwarzane są:
przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej;
przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;
przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
do czasu wycofania wyrażonej zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu;
przez okres wymagany przepisami prawa (np. dla ksiąg rachunkowych – 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą);
do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Po upływie okresu przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Dane Osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.

§ 4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
dostępu do Danych Osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia ich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO (art. 15-21 RODO);
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO);
do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją wobec przetwarzania Danych Osobowych, w tym profilowania (art. 21 RODO);
do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania (art. 21 RODO).

§ 5. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Dane Osobowe Użytkowników, Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
Operatorom Płatności – przy wyborze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta lub Usługobiorcę;
przewoźnikom – w zależności od sposobu dostawy w Sklepie Internetowym, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe określonym podmiotom technicznym w zakresie niezbędnym do obsługi dostawy Zamówienia (np. firmom kurierskim, pocztowym);
dostawcom usług księgowych, prawnych i innych usług doradczych, usług informatycznych, marketingowych/telemarketingowych oraz usług badania rynku – jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką;
pracownikom lub współpracownikom Administratora, upoważnionym i zobowiązanym do zachowania poufności oraz do przestrzegania RODO.
Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza EOG.

§ 6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, Administrator oświadcza, iż na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym środki ochrony fizycznej i informatyczne w celu zabezpieczenia Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do tych danych przez osoby nieupoważnione. 
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

§ 7. PLIKI COOKIE

Pliki Cookie wykorzystywane są przez Administratora m.in., aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Sklepu Internetowego i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.
Pliki Cookie Administrator wykorzystuje także w celach marketingowych i analitycznych, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym korzystaniu ze strony Sklepu Internetowego.
Administrator wykorzystuje ponadto technologie i inne rozwiązania pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika (np. Local Storage).
Szczegółowe informacje dot. Plików Cookie można znaleźć, m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
Pliki Cookie stosowane na stronie Sklepu Internetowego:
niezbędne Pliki Cookie – instalowane w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Sklepu Internetowego i jego podstawowych funkcji, bez których Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom oferowanych usług w ramach Sklepu Internetowego;
opcjonalne Pliki Cookie – dzielą się na funkcjonalne (pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników, np. nazwy użytkownika, języka, rozmiaru tekstu), analityczne (umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na stronie Sklepu Internetowego i poprawienie jej wydajności) oraz reklamowe (wykorzystywane w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników).
Administrator wykorzystuje trzy rodzaje Plików Cookie: 
sesyjne pliki Cookie sesyjne – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
trwałe Pliki Cookie – pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czas ich usunięcia przez Użytkownika;
własne Pliki Cookie – zamieszczane na stronie Sklepu Internetowego oraz umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora.
Korzystając ze strony Sklepu Internetowego, Użytkownik może otrzymać Pliki Cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich w celu analizy ruchu w Sklepie Internetowym związanego z dostarczaniem usług dostępnych za pośrednictwem strony oraz z analityką, reklamą, remarketingiem, pomiarem rezultatu kampanii marketingowych, takich jak: Google Analytics, Google Ads, Portale Społecznościowe
Linki do ustawień w zakresie stosowania Plików Cookie najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
Internet Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera
Wyłączenie Plików Cookie może spowodować nieprawidłowości i niedogodności w korzystaniu ze strony Sklepu Internetowego. Dane Osobowe zawarte w Plikach Cookie oraz przetwarzane na podstawie aktywności Użytkownika na stronie mogą podlegać profilowaniu w celu dostosowania treści prezentowanej na stronie do preferencji Użytkownika oraz zapamiętywania bieżącej aktywności zakupowej (np. listy Produktów i Usług w koszyku) oraz podjęcia stosownych działań marketingowych.
§ 8. DANE KONTAKTOWE

Wszelkie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Danych Osobowych należy kierować na adres e-mail Administratora: recepcja@uniskin.pl lub drogą pocztową, na adres wskazany w § 1 ust. 1 lit. a Polityki.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku jakichkolwiek zmian Polityki, Administrator poinformuje o tym fakcie ze stosownym wyprzedzeniem.
Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.

Umów się na wizytę

lub umów się bezpośrednio

Obserwuj nas na Facebooku i Instagramie

Zasób 1

godziny otwarcia

  • Poniedziałek – Piątek
    09:00 – 21:00
  • Sobota
    09:00 – 15:00

© 2021 Uniskin Clinic | Dev by Digistat.